ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
12 สิงหาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ข่าว
ข้อมูลโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม 4226 คน
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ คือ
      1.ทำตนให้เข้าถึงหัวใจศาสนาของตน
      2.ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
      3.นำตนออกจากอำนาจของวัตถุนิยม


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
    จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เข้าถึงหัวใจศาสนา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บนพื้นฐานความเป็นไทย พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นแก่นธรรมสู่สังคมโดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ศาสนธรรมนำปัญญาพัฒนาชีวิตและสังคม


พันธกิจของโรงเรียน
    งานที่จะต้องจัดทำเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ข้างต้น มีดังนี้

    1.จัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลกัน มีความเป็นไทย โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
    2.จัดบรรยากาศและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
    3.ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนาสำหรับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน


ปรัชญาของโรงเรียน
สันติสุข    สันติภาพ    อิสรภาพ

คำขวัญของโรงเรียน
ใฝ่รู้    สู้งาน    กล้าหาญด้วยคุณธรรม


คติธรรมของโรงเรียน
การทำหน้าที่ให้ถูกต้อง คือการปฏิบัติธรรม


อักษรย่อของโรงเรียน
ส. ส. อ. (สันติสุข    สันติภาพ    อิสรภาพ)


สีประจำโรงเรียน
สีเขียวต้นกล้า  สีเหลืองรวงข้าว


ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกบัวบาน

ข่าว
- ขอเชิญร่วมงานกีฬาอนุบาลปิดภาคเรียน 2555
- ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์และการแสดงความสามารถของนักเรียน
- การแสดงของนักเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.56
- สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
- โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- สัตย์สงวนอเนอซเซอรี่
- ข้อมูลโรงเรียน
ดูทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY