ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
12 สิงหาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ข่าว
โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
จำนวนผู้เข้าชม 4094 คน
        นปี พ.ศ.2539 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสืบสานปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ คือ
                        1.ทำตนเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน
                        2.นำตนออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
                        3.ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

        ารศึกษาที่บริสุทธิ์ที่ท่านพุทธทาสได้แสดงไว้นั้น จะเป็นทางออกของปัญหาสังคมไทยท่านพุทธทาสกล่าวว่า การทำให้เด็กเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็ก เป็นวิธีการที่จะหล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม และถูกต้อง พร้อมที่จะเบิกบานในวันข้างหน้า เด็กสามารถเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาได้ วิธีการสอนให้เด็กเข้าถึงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นวิธีลัด ตรง ง่าย และคุ้มค่าที่สุด
        นปี พ.ศ.2544 โรงเรียนได้ใช้ยุทธศาสตร์โรงเรียนอุดมคติ ๓ นำหลักโอวาทปาฏิโมกข์มาเป็นแนวทางการฝึกอบรมนักเรียน ตามประกาศมาฆบูชาฉบับที่ 1 และในปี พ.ศ.2547 ได้ประกาศมาฆบูชาฉบับที่ 2 นำเด็กเข้าสู่กระแสพระนิพพาน โดยโรงเรียนได้ทำการศึกษาวิจัยทดลอง จนได้มีหลักสูตรโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุใช้อย่างสมบูรณ์แบบ ได้รับสัมฤทธิผล เป็นที่น่าพอใจ มีวิธีการสอนธรรมะให้เด็กเข้าถึงอริยสัจ 4 มีแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอนนวัตกรรม สื่อการสอน และเทคนิคการสอนใหม่ๆมากมาย ตลอดจนมีหนังสือคู่มือการเลี้ยงลูกให้ถูกธรรมให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงดูลูกให้สอดคล้องกับโรงเรียน
        นปี พ.ศ.2539 เป็นปีครบรอบชาตกาล 100 ปีของท่านพุทธทาสภิกขุ องค์กรยูเนสโกได้ยกย่องท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ซึ่งตั้งมาครบ 10 ปี จึงประกาศเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์ จากโรงเรียนอุดมคติ ๓ มาเป็นโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสอันสำคัญนี้
        พื่อให้ภารงานสำเร็จบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักทางพระพุทธศาสนา บนพื้นฐานความเป็นไทย พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นแก่นธรรมสู่สังคม โดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ศาสนธรรมนำปัญญา พัฒนาชีวิตและสังคม”
ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจในการพัฒนาจิตให้เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา โดยเป็นคู่มือที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเป็นจำนวนมาก
        นปี พ.ศ.2550 ได้นำมาขยายผล จัดการประชุมเสวนาเพื่อเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้สนใจ ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างน่าพอใจ ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าใจหลักธรรม ซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง และมีความมั่นใจในการถ่ายทอดสู่เด็กได้ จึงเป็นนวัตกรรมที่สำคัญของโรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนได้เปิดศูนย์ส่งเสริมจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์และจิตสำนึกของความเป็นไทยขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ อันเป็นหลักธรรมเพื่อเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาสู่งสังคม
        บัดนี้วิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุได้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ เพียงแต่ภาคประชาสังคมและหน่วยงานองค์กรของรัฐช่วยขยายผลให้กว้างขึ้น เพื่อนำสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพมาสู่ประชาชนและสังคมไทยต่อไป

 

ข่าว
- ขอเชิญร่วมงานกีฬาอนุบาลปิดภาคเรียน 2555
- ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์และการแสดงความสามารถของนักเรียน
- การแสดงของนักเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.56
- สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
- โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- สัตย์สงวนอเนอซเซอรี่
- ข้อมูลโรงเรียน
ดูทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY