ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
12 สิงหาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ข่าว
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
จำนวนผู้เข้าชม 3754 คน
         โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ  เป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมในระดับโลกุตรธรรม ทำให้บุคคลอยู่เหนือวิสัยของปุถุชนมีความเห็นแก่ตัวน้อย รักผู้อื่นและส่วนรวม  โดยถือว่าทุกชีวิตเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีความคิดเห็นถูกต้องในเรื่องความสุขแท้และสุขเทียม สามารถแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้ เป็นผู้มีสันติสุขและทำสังคมให้มีสันติภาพ ดังพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        การจัดการศึกษาในสังคมไทยที่ผ่านมา ยังไม่ได้ทำให้ชาวพุทธได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนับถือพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจชัดเจนในหลักธรรมของพระพุทธองค์และไม่สามารถ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงก่อเกิดปัญหาวิกฤตทั้งในระดับครอบครัวจนถึงประเทศชาติ เพราะชาวพุทธไม่เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา

        ดังนั้นการนำหลักธรรมอันสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนา คือพระนิพพานมาอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ศรัทธาและเข้าถึงตั้งแต่ยังเด็ก โดยมีหลักสูตรที่ดี และวิธีการที่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทำให้มีชีวิตที่สุขสงบเย็น มีจิตใจที่เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม และช่วยกันทำให้สังคมมีสันติภาพ สมดังปณิธาน ๓ ของท่านพุทธทาสภิกขุ[ +zoom ]
สัตย์สงวน01

[ +zoom ]
สัตย์สงวน2

[ +zoom ]
สัตย์สงวน03

[ +zoom ]
สัตย์สงวน04
ข่าว
- ขอเชิญร่วมงานกีฬาอนุบาลปิดภาคเรียน 2555
- ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์และการแสดงความสามารถของนักเรียน
- การแสดงของนักเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.56
- สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
- โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- สัตย์สงวนอเนอซเซอรี่
- ข้อมูลโรงเรียน
ดูทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY